Daily Archives: June 28, 2014


9
Miềng không mê bóng đá nhưng mê cổ vủ cho đội miềng ủng hộ, mang tính thắng – thua. Thắng thì đã 20 phút, thua là buồn 2s 🙂 Hồi học đại học, lớp miềng 2/3 là con trai, trong đó có 1/3 là mê cá độ. Đến các mùa […]

BẠN MIỀNG – PHẦN 15: DŨNG CHÓ