Monthly Archives: December 2014


11
Mục tiêu hàng năm của miềng là mentor cho 3 bạn thành công học bổng đi học nước ngoài. Trong những bạn được miềng mentor, Bùi Thị Hiền từ tỉnh Hòa Bình là người miềng rất ngưỡng mộ  hành trình của bạn, và rất thương Hiền.   Hiền add friend […]

BẠN MIÊNG: PHẦN 16 – HIỀN BÉO GHÊ