Daily Archives: June 17, 2015


6
Hôm nay dạy hai lớp Đi Buôn và Bán thân xong, trong người thấy rất đã vì hôm ni miềng dạy về phần Sense of Purpose, cái ni hắn khó dạy với khó truyền tải lắm. Mà miềng đã làm được, quan sát cách mấy bạn tiếp nhận thông tin […]

CHỢ ĐẦU MỐI