Daily Archives: November 22, 2015


1
Thường trong những buổi hội thảo ngắn vài ngày, miềng sẽ thích làm quen với nói  chuyện với các bạn quốc tế. Miềng sẽ hỏi bạn ngồi bên trái ở đâu, làm gì, bao nhiêu tuổi, thích cái gì, suy nghĩ của bạn như thế nào về vấn đề này […]

25. CON GÁI CÀNG PHẢI ĐI HỌC