Daily Archives: August 19, 2018


  Các vị thầy tâm linh cùng gửi một thông điệp: sống với hiện tại và nhìn sự thật như nó vốn là bằng nhiều cách diễn đạt và đưa ra các phương pháp thực hành khác nhau. Với bản thân mình, Osho là người thầy đầu tiên làm cho […]

BÍ ẨN CÁI CHẾT CỦA OSHO