Daily Archives: March 27, 2015


Với môn Nói, cái khó nhất là phát âm chuẩn. Nếu phát âm thiếu âm cuối thì như nói tiếng Việt không có dấu (kiểu như cà có cuống với cà không cuống). Nếu nhấn sai trọng âm thì giống như người dân tộc nói tiếng Kinh, cứ bằng bằng, […]

TỰ CHỈNH SỬA CHO CHÍNH MÌNH