Líu Lưỡi Online


 
Lê Thanh Tâm, Luyện Luca System ngày 52
Phạm Bích Lan, ngày 27 Luca Systemhttps://www.youtube.com/watch?v=BAqDouQJQK8&feature=youtu.be
Hoàng Thiên Ân, lớp 9 Đà Nẵng K22, tốt nghiệp giai đoạn coach, chuẩn phát âm quốc tế.

https://www.youtube.com/watch?v=YjKoVF0Q1MM