Thông tin để tham dự khoá học đã được gửi đến email của bạn!

Tham gia nhóm Zalo để cùng kết nối với những người bạn cùng chí hướng từ Speakout Secrets

Chương trình Speakout Secrets, Hằng muốn cùng bạn phá vỡ những nút thắt để bạn có thể nói tiếng Anh tự tin chuẩn xác.

LeaderTalks Edu © Copyright 2021. All rights reserved  |  Privacy Policy  |  Terms & Conditions