QUY TẮC ĐỌC ÂM CÂM – Silent Sound


33

 

/b/
 • Âm /b/ đứng cuối từ và sau âm m
 • Khi có /t/ đứng sau
Climb / klaɪm /Comb / koʊm /Lamb / læm  /Thumb / θʌm /

Tomb / Tomb /

Debt / det /

Doubt / daʊt /

Subtle / ˈsʌtl /

Debtor / ˈdetər  /

/c/
 • Trong cum “scle” ở cuối từ
 • /c/ đứng sau /s/ ở vị trí đầu tiên của từ và theo sau /c/ là /e/ hoặc /i/
Muscle / ˈmʌsl  /Scent / sent /Science / ˈsaɪəns /Scissors / ˈsɪzərz /
/d/
 • Âm /d/ đứng liền với /n/, có thể đứng trước hoặc sau /n/.
 • Âm /d/ đi với ge
Sandwich / ˈsænwɪtʃ /Wednesday / ˈwenzdeɪ  /Acknowledge / əkˈnɑːlɪdʒ  /Knowledge / ˈnɑːlɪdʒ  /Judge / dʒʌdʒ  /

Pledge / pledʒ /

Bridge / brɪdʒ /

/g/
 • /g/ đứng trước /n/, /g/ sẽ thành âm câm

 

Foreign / ˈfɑːrən /Sign / saɪn /
gh
 • Gh đứng trước âm /t/ hoặc cuối từ
Thought / θɔːt /Through / θruː /Right / raɪt  /
/h/
 • Âm /h/ đứng sau âm w, x, r
What, when, whereExhibition / ˌeksɪˈbɪʃn /Exhaustion / ɪɡˈzɔːstʃən /Rhythm / ˈrɪðəm /
/k/
 • Âm /k/ đứng trước âm /n/ đầu các từ
Knife / naɪf /Knowledge / ˈnɑːlɪdʒ  /Know / noʊ /
/l/
 • Âm /l/ đứng trước các âm d, f, m, k
Would / wʊd /Talk / tɔːk /
/n/
 • Âm /n/ cuối từ, và trước đó là một âm /m/
Autumn / ˈɔːtəm /Hymn / hɪm /
/p/
 • Đứng trước các tiền tố “psy”
Psychology / saɪˈkɑːlədʒi  /
/w/
 • Đứng đầu của một từ và sau đó là r
Wrap / ræp  /Write / raɪt  /Wrong /rɔːŋ /

 

Các lớp tiếng Anh do Hằng dạy

Ba lớp đầu tiên là lớp nền tảng

1.  Lớp Líu Lưỡi: Để nói tiếng Anh chuẩn và hay

2. Critical thinking – Tư duy độc lập 

3. Public Speaking for Leaders  (Giao tiếp)

—————————————

Ba lớp sau chỉ dành cho các bạn luyện thi IELTS để đi du học

4.  Academic Writing & Speaking

5. IELTS Reading & Listening

6. IELTS Thần Chưởng 

——————————–

Make friend and have fun (free)

Tiếng Anh đã thay đổi tương lai mình ra sao?

7. Tiếng Anh cho trẻ em – Học với người nước ngoài

Bạn đăng ký để nhận thông tin về lớp nha.

Mắm

Leave a comment

Your email address will not be published.